Press "Enter" to skip to content

Rekrutacja do klubu młodzieżowego w Radzikach Dużych

Od 2 do 8 marca 2021 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja 16 osób do projektu pn. „Aktywnie ku społeczności – Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” 

Warunki zakwalifikowania się do projektu:
– uczestnik projektu w wieku od 6 do 18 lat,
– zamieszkiwanie na terenie gminy Wąpielsk (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),
– uczestnik projektu bierze udziału w maksymalnie jednym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego LGD,
– zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zajęcia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych od marca do sierpnia 2021 r., 1-2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty lub dni wolne od nauki szkolnej (poza niedzielami i świętami). Uczestnik, oprócz udziału w zajęciach, otrzyma wsparcie w postaci posiłku i materiałów szkoleniowych.
W ramach projektu „Aktywnie ku społeczności – Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych”, przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:
–  poradnictwo psychologiczne (grupowe i indywidualne),
–  zajęcia podnoszące kompetencje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i informatyki,
–  warsztaty z tańca i rytmiki,
– wyjazdy na basen, bowling lub do kina do Rypina
–  dwa wyjazdy do Multikina, Jump areny, Planetarium na tor łyżwiarski do Torunia.
W ramach rekrutacji, należy złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez rodzica dziecka.
Po zakończonej rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestników, którzy podpiszą deklarację udziału w projekcie oraz formularz danych uczestnika projektu, oświadczenie potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oświadczenie uczestnika projektu, umowę uczestnictwa w projekcie, ewentualnie formularz specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestnika.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 2 do 8 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku w godzinach pracy urzędu. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest koordynator projektu Milena Przybyła tel. 572-353-658.

RED

Źródło UG Wąpielsk