Press "Enter" to skip to content

Pracownica GOPS-u przelała sobie prawie milion?

Wójt gminy Wąpielsk Dariusz Górski wydał oświadczenie dotyczące ujawnionych nieprawidłowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Do oszustw miało dochodzić od 2011 roku, a łączna kwota wyłudzeń to 903 tys. zł.

Oświadczenie wójta z dnia 12.04.2021

Po zmianie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wdrożeniu nowego systemu informatycznego w tej jednostce, połączonego z ogólnokrajowym rejestrem świadczeniobiorców pomocy społecznej, okazało się, że występują rozbieżności i nieprawidłowości w zakresie wypłaty świadczeń socjalnych. Wójt Gminy Wąpielsk, niezwłocznie po powzięciu tej informacji, 14 sierpnia 2020 r. powołał komisję do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Kontrola wykazała, że od 2011 roku doszło do nadużyć i przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego i występuje podejrzenie popełnienia przestępstwa na wysoką skalę. Była urzędniczka GOPSu, odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń z pomocy społecznej i wydająca z upoważnienia wójta decyzje administracyjne w tym zakresie, wpisywała w dokumentach fikcyjne dane osób w postaci ich numeru pesel, imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego i miejsca zamieszkania, w tym wpisywała numery pesel osób faktycznie istniejących i przypisywała je imionom i nazwiskom osób fikcyjnych. Kontrola ustaliła, że w wydanych przez siebie decyzjach była urzędniczka przekazała jako konto do przelewu własne konto, na które została przekazana od 2011 roku kwota 903.861,56 zł.

O sprawie i ujawnionych nieprawidłowościach Wójt Gminy Wąpielsk i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Rypinie, a także Wojewodę Kujawsko — Pomorskiego. Obecnie Gmina jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia sprawy. Czekamy również na decyzję Wojewody Kujawsko — Pomorskiego co do konieczności zwrotu do budżetu państwa wyprowadzonej z budżetu gminy prawie milionowej kwoty dotacji na cele społeczne. Bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, którzy uważają, że posiadają informacje istotne dla sprawy bądź wątpliwości co do prawidłowości załatwienia ich sprawy przez urzędniczkę GOPSu o zgłaszanie tych faktów na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku lub bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej w Rypinie.

Wójt Gminy Wąpielsk, Dariusz Górski

Źródło UG Wąpielsk