Press "Enter" to skip to content

Nabór na rachmistrzów

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do kwietniowego narodowego spisu powszechnego. Ile można zarobić? Kilka złotych od przeprowadzonego wywiadu.

Narodowy Spis Powszechny 2021 odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.).
W naszym mieście i wszystkich gminach powiatu trwa nabór kandydatów na rachmistrzów. Zgłaszać można się do 9 lutego.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wynagrodzenie
Obecnie wynagrodzenie rachmistrza zależy od tego, ile ankiet przeprowadzi, oraz jaką metodą tj. osobiście czy telefonicznie. Stawki są następujące:
– 7 zł brutto za jeden poprawnie przeprowadzony wywiad bezpośredni
– 4 zł brutto za jeden poprawnie przeprowadzony wywiad telefoniczny
Być może stawki te ulegną zmianie. W planach jest nowelizacja ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Po zmianach stawka byłaby taka sama, bez względu na formę wywiadu. Za każdą poprawnie wypełnioną ankietę rachmistrz otrzymywałby 6 zł brutto.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem: poczty elektronicznej, , platformy ePUAP, albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Jak wygląda proces rekrutacji?

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

RED